Madde 1. Amaç ve Kapsam

Bu Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Gizliliği Politikası’nın (“Gizlilik Politikası”) amacı, Entakip

teknoloji ve izleme sistemleri a.ş..’nin (“Şirket”) üçüncü kişilere (çalışan, çalışan adayı, müşteri,

tedarikçi, iş ortağı vb.) ait kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili hususların saptanması, hak ve

yükümlülüklerin belirlenmesi, Şirket çalışanlarında bu konuda farkındalık yaratılması, Anayasa’nın 20.

maddesi ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’) dahil ilgili mevzuata uyum

sağlayarak ihtiyaç duyulabilecek önlemlerin alınmasıdır. Bu Gizlilik Politikası, kimliği belirli veya

belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilebilecek nitelikteki her türlü bilgi ve belgeyi kapsar. KVKK’nun

ilgili hükümleri gereği tüzel kişilere ait veriler koruma altına alınmamıştır ve bu Gizlilik Politikası’nın

kapsamı dışındadır

Madde 2. Tanımlar

Kişisel Veri                                        : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü

bilgidir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri             : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini,

mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel

hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler.

Açık Rıza                                             :  Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür

iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hâle Getirme                  : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek kimliği belirli veya

belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi          : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da

herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi,

kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması,

aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının

engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Veri İlgilisi veya Sahibi                  : Kişisel Verileri Şirket tarafından işlenen, çalışanlar dahil, tüm

(T.C. Vatandaşı veya yabancı) gerçek kişileri kapsamaktadır.

Veri Sorumlusu                                : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve araçlarını saptayan, veri

kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade

etmektedir.

Veri İşleyen                                       : Bir veri sorumlusu tarafından verilen yetkiye dayanarak ve onun

adına veri işleyen herhangi bir kişidir.

Madde 2. Veri İşleme Amacı

Şirket olarak; çalışan adayları, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz veya üçüncü kişlerle ile

ilgili olarak elde ettiğimiz bilgiler, yasal yükümlülüklerimiz kapsamında ve akdettiğimiz Sözleşmelerin

ifası, işletme faaliyetlerimizin yerine getirilmesi, araç kiralama ve ilgili işlemlerin yerine getirilmesi,

sigorta, bankacılık ve diğer finansman hizmetlerinin temini vb. amaçlarla ve hizmet/ürün standarlarını

geliştirmek amacıyla KVKK’da öngörülen usul ve esaslara uygun işlenmektedir.

Madde3. Kişisel Verileri İşlemeye Dair İlkeler

  1. Kişisel veriler, Şirket tarafından meşru bir amaca yönelik olarak, dürüstlük kuralına ve hukuka

uygun elde edilir, işlenir ve güvenli bir şekilde muhafaza edilir ve üçüncü kişilere aktarılır. Kişisel

verinin işlenme amacı ortadan kalktığında ve ilgili yasal süreler dolduğunda, söz konusu kişisel

veri uygun bir şekilde anonimleştirilir veya silinir/imha edilir.

 Şirket tarafından bütün kişisel veri işleme süreci tam bir gizlilik içerisinde yürütülür. Bu

bağlamda, kişisel verilere yetkisiz her türlü erişim; teknik, hukuki ve idari tedbirler kullanılarak

Şirket tarafından engellenir. Şirket bu amaçla gerekirse periyodik denetimler uygular.

 Kişisel bilgiler Şirket tarafından doğru ve eksiksiz tutulur ve ihtiyaç duyulduğunda güncellenir.

 Şirket, kişisel verileri, veri sahibine bildirdiği veri toplama ve işleme amaçları ile sınırlı olarak

ve yalnızca belirtilen bu amaç ile tutarlı olacak şekilde ve makul sınırlama yapılarak işler, başkaca

amaçlarla işlemez, depolamaz veya üçüncü kişilere aktarmaz.

 İşlenmelerini gerektiren amacın sona ermesi ve artık bu verilere ihtiyaç duyulmaması hâlinde

söz konusu kişisel veriler silinir.

 Şirket, kişisel verileri işlemeden önce veri sahibini tam ve gereği gibi bilgilendirir ve ihtiyaç

duyulması halinde açık rızasını alır, bu rızayı dilediğinde geri çekme veya bilgi talep etme bulunma

seçeneğini sunar. Açık rıza olmayan hallerde Şirket kişisel verileri sadece hukuka uygun işleme

nedenlerinin bir veya birden fazlasının bulunması hâlinde işler.  KVKK’nın 5/2 hükmü gereğince;

 Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 

 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin

taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 Veri sorumlusu sıfatıyla Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu

olması,

 Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan

Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde,

Şirketimizin açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur.

Madde 4. Kişisel Verilerin Aktarılması ve İstisnaları

Şirket tarafından 3. Kişilere kişisel veri aktarılması söz konusu olabilir ve bu veri aktarma KVKK ve bu

Gizlilik Politikasına uygun olarak yapılır. Bu çerçevede;

 Kişisel verilerin elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanarak, yetkisiz erişime maruz

kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla

gereken teknik güvenlik alınmakta ve altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

 Kişisel veriler, veri sahibine bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile

gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenir ve yasal saklama süresince veya böyle bir

süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanır ve işlenir. Bu süre

sona erdiğinde, veya söz konusu işleme amacının ortadan kalkmasıyla, kişisel verileriniz silinme,

yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından/saklama ortamından

çıkarılır.

Yasalar ve ilgili taraflar (Müşteriler, Tedarikçiler, Çalışanlar, iş ortakları vs.) karşısındaki

yükümlülüklerimizi ifa etmek amacıyla, Kişisel Veriler; KVKK’da belirtilen veri sorumlusunun hukuki

yükümlülüğünü veya diğer hukuk sorumlulukların yerine getirebilmesi amacıyla, veri sahibinin açık

rızasının veya hukuka uygunluk nedenlerinin bir veya birkaçının bulunması hâlinde ve aşağıda

listelenenler ile sınırlı kalmamak üzere,

 Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerini tabi olduğu kanunlarında açıkça talep

etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları,

 Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, GSM şirketleri, tedarikçi ve yüklenici şirketler,

bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere, sigorta firmaları, sağlık

kuruluşları, yemek, araç kiralama, internet servis sağlayıcıları vb.

 Vergi, hukuk/yasal takip, güvenlik vb. hususlarda hizmet sağlayan danışmanlar, denetim

hizmeti sağlayanlar ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen

amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlar ile

paylaşabilecektir.

Öte yandan veri saklama amacıyla Bulut sistemi üzerinden hizmet almamız durumunda, Bulut

sunucularının yurt dışında yer alması sebebiyle, Kişisel Verilerniz yurt dışına aktarılabilmektedir. Bu

durumda verileriniz Bulut sisteminde gerekli şifrelemelerle güvenli bir şekilde saklanmakta ve verilerin

içeriğine yetkisiz kimsenin erişimi bulunmamaktadır.

Üçüncü kişilere veri aktarımı ancak meşru ve hukuka uygun Kişisel Veri işleme amaçları

doğrultusunda ve veri sahibinin açık rızası varsa veya KVKK’nun 5/2 maddesinde sayılan kişisel veri

işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak yapılabilir.

Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler, aktarılan kişisel verileri aktarım amacının dışında kendi

kişisel veya ticari amaçları doğrultusunda kullanamaz ve işleyemez. Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü

kişiler, Şirket tarafından verilen talimatlara uymakla ve veri güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik

ve idari her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.  Şirket, üçüncü kişilerin bu hususa uygun hareket

ettiklerini belirlemek amacıyla gerekirse ilgili denetimler yapar.

Madde 5. Aydınlatma Yükümlüğü

Şirketimiz, kişisel verileri elde ederken, ilgili kişilere;

 

 Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimliği,

 Kişisel verilerin işlenme amacı,

 Kişisel verilerin aktarılacağı kişiler ve aktarım amaçları

 Kişisel verilerin toplanma ve muhafaza yöntemi, hukuki nedeni ve

 KVVK’nın 11. Maddesinde ele alınan veri sahibinin hakları hakkında bilgi verir.

Madde 6. KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Veri Sahibinin Hakları

Veri sahibi olarak, KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında Şirketimize başvurarak;

 Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

öğrenme,

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve

bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve

bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın

giderilmesini talep etme gibi haklara sahipsiniz.

Madde 7. Veri Güvenliğinin sağlanması:

Şirketimiz kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması, herhangi bir yetkisiz erişimi ve hukuka aykırı

işlemeyi engellemek için hem elektronik hem de fiziki ortamda gerekli teknik ve idari tedbirleri

olanaklar kapsamında alır. Bu amaçla riskler göz önünde bulundurularak, güncel teknolojik gelişmeler

paralelinde maskeleme, şifreleme, anonimleştirme gibi elektronik güvenlik tedbirleri ve fiziki erişimin

sınırlanması, kilitleme gibi fiziki tedbirleri alır. Kişisel verilere, gerek fiziki ortamda gerekse elektronik

ortamda kapsam ve amaca uygun olarak erişebilir.

Şirket, çalışanlarını, görevleri kapsamında elde ettikleri kişisel verileri mevzuat ayırı bir şekilde

başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden

ayrılmalarından sonra da devam edeceği hususlarında bilgilendirir.

Madde 8. Fiziki Güvenlik, Ziyaretçiler ve İnternet Erişimi

Şirketimiz gerekirse işyerinin fiziki güvenliğinin sağlanması amacıyla, kamera ile görüntü kaydı

tutabilir. Ayrıca ziyaretçi giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleyebilir.  Şirketimizi ziyaretleri

sırasında ziyaretçilerimize internet erişimi sağlanabilmekte olup böyle bir durumda ‘log’ kayıtları

tutulabilmektedir.  Söz konusu kamera, ‘log’ ve sair ziyaretçi kayıtlarının hukuka ve dürüstlük kuralına

uygun işlenmesi yolu ile elde edilen kayıtlara yalnızca kısıtlı erişim izni olan kişiler erişebilir.

Bu Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Gizliliği Politikası hakkındaki görüş ve

sorularınızı,  [email protected]  adresine göndereceğiniz e-postalar aracılığıyla iletebilirsiniz.

SİSTEME GİRİŞ